به گزارش اکو ایران، روند نرخ سود بین بانکی مسیر ثابت خود را ادامه داده است. شاخص مهم اقتصاد که همواره تحت تاثیر وضعیت بدهی در بانکها و سیاست های بانک مرکزی تغییر میک ند چند ماهی است چسبیده به نرخ ۲۱ درصد حرکت می کند در هفته اخیر نیز این نرخ بدون تغییر باقی ماند و پایین تر از ۲۱ درصد قرار گرفت.

ثبات نرخ سود در هفته دوم آذرماه

نرخ سود بین بانکی طبق تعریف به صورت موزون از بده بستان بانک های دارای مازاد و کسری ( به جز بانک مرکزی) در بازار شبانه استخراج می شود. زمانی که در این بازار کاهش منابع شکل می گیرد این نرخ روندی صعودی پیدا کرده و در مقابل زمانی که منابع در بازار بین بانکی رشد پیدا می کند اثری کاهشی بر این شاخص می گذارد. 

قید مهم دیگر در این بده بستان دامنه ای است که بانک مرکزی طبق سیاست های خود برای آن تعریف می کند. کوریدور ۱۴ تا ۲۲ درصد که کران های آن در اختیار بانک مرکزی است.

طبق داده های این نهاد تاکنون این کران ها تغییری نداشته و در همین مرز ثابت مانده است. اما نکته مهم تزریق بالای بانک مرکزی در هفته گذشته بوده است. در رصد هفتگی این نهاد از وضعیت بازار شبانه و بازار باز مشخص شد اعتبارات قاعده مند یا همان تزریق منابع از سوی بانک مرکزی در بازار بین بانکی رشد قابل توجهی پیدا کرده و به دومین رکورد خود در عملیات هفتگی سپری شده از سال جاری رسیده است. اتفاقی که می تواند ناشی از کمبود منابع در بازار بین بانکی باشد و به منظور ثبات نرخ سود در مرز ۲۱ درصد اتفاق افتاده باشد.

در بازار باز نیز این نرخ در سه ماه متوالی سطح ثابت ۲۱ درصد را رعایت کرده که این موضوع نیز می تواند شاهدی دیگر بر این  مدعا باشد.

تداوم تثبت نرخ بهره تا هفته دوم آذر