به گزارش اکو ایران، بررسی عملکرد بانک مرکزی در دو بازار مهم نشان می دهد ضمن رفتار ثابت این نهاد در بازار باز اما وضعیت استقراض کوتاه مدت بانک ها روندی نوسانی داشته است.

بانک مرکزی به منظور بهبود نقدینگی بانک‌ها و تنظیم نرخ سود بین بانکی در دو بازار به صورت هفتگی فعالیت می کند. بازار باز  و بازار بین بانکی. بر اساس تعاریف بده بستان بانک ها و بانک مرکزی در این دو بازار به صورت میان مدت و کوتاه مدت تلقی می شود. به عبارت دیگر دادو ستد اوراق در بازار باز علامتی از استقراض میان مدت بانک ها بوده و تزریق پول بانک مرکزی در بازار شبانه نشاندهنده رفتار استقراض کوتاه مدت نقدینگی در نهادهای مالی است. داده ها نشان می دهند که عملکرد بانک مرکزی در بازار باز در مسیری ثابت قرار داشته است.

تزریق ۳۰ هزار میلیاردی پول در بازار شبانه / ثبت دومین رکورد بانک مرکزی در سال ۱۴۰۱

عملکرد ثابت بانک مرکزی در بازار باز

در بازار باز، بانک ها اوراق خود را در سررسید یک هفته ای به بانک مرکزی می فروشند. این عمل را می توان به منزله تزریق میان مدت بانک مرکزی در بانک ها دانست. طبق داده های منتشر شده از سوی این مرکز مشاهده می شود از ابتدای مرداد ماه تاکنون سطح تزریق پول بانک مرکزی در نهادهای مالی مقروض نزدیک به مرز ۷۰ همت قرار داشته و تغییر چندانی را در عملکرد هفتگی این مدت نداشته است.

در همین رابطه در هفته منتهی به ۷ آذرماه بسط پول بانک مرکزی در بانک ها برابر با ۶۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده است و نسبت به هفته قبل خود بدون تغییر مانده است. 

در کنار وضعیت ثابت تزریق پول در این معاملات نرخ سود نیز از میانه شهریور ماه تاکنون تغییری را ثبت نکرده است. طبق اطلاعات بانک مرکزی نرخ سود بسط پول در بازار باز برای سه ماه متوالی در مرز ۲۱ درصد قرار داشته  بدون تغییر مانده است. شاخص که به نوعی ابزار کنترلی بانک مرکزی در خصوص ثابت نگه داشتن نرخ سود بین بانکی قلمداد می شود.

از این رو این دو متغیر شاخص های کلیدی و مهم در اقتصاد به شمار می روند. با این وجود دامنه تزریق پول بانک مرکزی در بازار شبانه تغییری قابل ملاحظه داشته است.

تزریق ۳۰ هزار میلیاردی پول در بازار شبانه / ثبت دومین رکورد بانک مرکزی در سال ۱۴۰۱

رکوردزنی بسط پول در بازار شبانه

دربازار شبانه، بانک ها می توانند نیاز های فوری خود را برطرف کنند. در این بازار ها بانک های مقروض از بانک های دارای مازاد قرض نقدینگی کرده که البته تاریخ سررسید آن ها کوتاه مدت تر است؛ نهایتاً سه روز.

دامنه نرخ سود معاملات در این بده بستان نیز از ۱۴ تا ۲۲ درصد بوده که سقف آن در اختیار بانک مرکزی است. در همین رابطه طبق داده ها، اعتبارات قاعده مند بانک مرکزی در هفته اخیر به ۳۰ هزار میلیارد تومان رسید. رقمی که نشاندهنده تزریق این نهاد در بانک ها است. مقایسه این آمار با هفته های قبل نشان می دهد این دومین رکورد هفتگی بسط پول در بازار شبانه است. اتفاقی که می‌تواند در نتیجه رشد سطح نیاز بانک های مقروض باشد. 

تزریق ۳۰ هزار میلیاردی پول در بازار شبانه / ثبت دومین رکورد بانک مرکزی در سال ۱۴۰۱