مسیرهای درآمدزایی دولت در اقتصاد همواره از بحث برانگیز ترین موضوعات اقتصاددانان بوده است. عایدی صادراتی از قبل فروش نفت و مالیات از جمله این مسیرها هستند. در صورتی که دولت نتواند کسری بودچه خود را تامین کند مجبور به برداشت از تنخواه بانک مرکزی شده که امری فزاینده در بالابردن پایه پولی محسوب می شود. متغیری که در صورت رشد بی رویه آن، منجر به بالارفتن تورم و کاهش قدرت خرید افراد در جامعه خواهد شد. 

به همین منظور مسیر دیگری در اقتصاد تعریف شد؛ درآمد دولت از ناحیه فروش اوراق بدهی دولتی در بازار اولیه.

زمانی که بازار اولیه اوراق بدهی دولتی، رونق بیشتری داشته باشد در نهایت نیاز دولت به سایر درآمدها که موجب رشد پایه پولی می شود، کمتر شده و قدرت تورم زایی دولت پایین تر می آید.

موضوعی که در سال های اخیر بیشتر مورد توجه اقتصاددانان و دولت ها در ایران قرار گرفته است. در همین رابطه در سال جاری، ۲۸ مرحله حراج اوراق بدهی دولتی برگزار شده و طی آن سطح قابل توجهی اوراق فروخته شده است. این در حالی است که در دو هفته اخیر عملکرد دولت در این بازار صفر بوده است.

این در حالی است که وزارت اقتصادو دارایی انعطاف بیشتری را درخصوص نرخ سود نشان داده است. نرخ سودی که یکی از عوامل مهم در ایجاد تمایل معامله گران در خرید اوراق بدهی دولتی محسوب می شود.

به گزارش اکوایران به نقل از اقتصادنیوز، اوراق بدهی دولتی در سال جاری دو اتفاق مهم پی در پی را رقم زده است. بیست و هشت مرحله از برگزاری این بازار می گذرد که در دو مرحله آخر دولت هیچ اوراقی را در این دو هفته نفروخته است. این بازار به منظور تامین کسری بودجه دولت برگزار می شود که البته از باور بسیاری از تحلیل گران امری غیر تورمی شمرده می شود.

حجم صفر اوراق فروخته شده دولتی در بازار اولیه

پس از آن که حراج صفر دولت در هفته بیست و هفتم در هفته بعد نیز این نهاد نتوانست هیچ درآمدی را از مسیر فروش اوراق به دست آورد. 

در این معاملات بانک ها و بورسی ها  مشتریان جدی دولت محسوب می شوند. در این معاملات وزارت افتصادو دارایی با نرخ سود معلوم اوراق عرضه کرده و مشتریان هم بنابر مطلوبیت خود اقدام به خرید می کنند.

در همین رابطه داده های بانک مرکزی از وضعیت حراج اوراق بدهی دولتی نشان می دهد دولت باردیگر در امسال سهمش از درآمد بازار اولیه صفر بوده است.

این در حالی است که نرخ سود اوراق عرضه شده در بالاترین سطح خود در بازار سال های اخیر بوده و به نوعی جذابیت اوراق بدهی دولتی در رأس خود قرار داشته است.

خاصیت اوراق عرضه شده در هفته منتهی به ۸ آذرماه

در دو هفته ای که عملکرد دولت در فروش اوراق صفر بوده، مجموعا ۶ هزار و ۶۸۰ میلیارد تومان اوراق از سوی این نهاد عرضه شده است.

۴ هزار و ۶۸۰ میلیارد تومان آن اوراق بدهی اراد ۱۲۰ با نرخ سود ۲۲.۵۳ درصدی و ۲ هزار میلیارد تومان دیگر اراد ۱۲۱ با نرخ سود ۲۲.۳۲ درصد بوده است.

بررسی ها نشان می دهد سطح نرخ سود اوراقی که دولت برای فروش گذاشته، در مقایسه با نرخ سود های چند سال گذشته بالا بوده است. با این حال هنوز هم تمایلی برای خرید اوراق از سوی مشتریان دولت وجود ندارد و این نهاد در این دو هفته تتوانسته درآمدزایی خود از این کانال را ارتقا دهد. موضوعی که به باور برخی می تواند از ناحیه برداشت از تنخواه بانک مرکزی اثر افزایشی بر پایه پولی و در نهایت رشد تورم داشته باشد.

دومین عملکرد صفر دولت در حراج اوراق