به گزارش اکوایران، بانک مرکزی در خصوص وضعیت تسهیلات دهی بانک ها در هفت ماه نخست امسال اعلام کرد این شاخص در مدت یک سال رشد قابل توجهی داشته و ۴۷.۲ درصد از موقعیت مشابه خود در سال گذشته بیشتر شده است.

رشد بیشتر حجم حقیقی ها از تسهیلات گیری از بانک ها در این مدت، به نوعی دلالت بر افزایش اندک سهم این گروه در قیاس با غیر حقوقی ها داشته است.

رشد سهم حقیقی ها از تسهیلات بانکی

تاپایان مهر ماه، کل حجم تسهیلات دهی بانکی در کشور در مجموع اشخاص حقیقی و حقوقی، برابر با ۲ هزار و ۳۳۱ هزار میلیارد تومان بوده که در مقایسه با موقعیت مشابه خود در سال گذشته ۴۷.۲ درصد بیشتر شده است.

تفکیک این رشد به بخش حقیقی و حقوقی نشان می دهد رشد اشخاص حقیقی در این مدت برابر با ۵۵ درصد بوده و این رشد برای حقوقی ها معادل با ۴۳.۸ درصد به ثبت رسیده است.

سوی دیگر بررسی ها دلالت بر وضعیت سهم این اشخاص از تسهیلات بانکی دارد. طبق داده های بانک مرکزی در هفت ماه نخست سال گذشته، سهم حقیقی ها از تسهیلات بانکی برابر با ۳۰.۴ درصد بوده که با ۱.۶ واحد درصد افزایش در این مدت به ۳۲ درصد رسیده است.

در مقابل همین میزان از سهم حقوقی ها کمتر شده و از ۶۹.۶ درصد در سال گذشته به ۶۸ درصد در سال جاری تنزل پیدا کرده است.

به عبارت دیگر آمارها در این مقطع نشان می دهند سهم حقوقی ها از تسهیلات کاهش پیدا کرده و در مقابل سهم حقیقی ها بیشتر شده است. این سهم به لحاظ حجمی در بخش حقیقی برابر با ۷۴۶ همت بوده و در بخش حقوقی هزار و ۵۸۴ هزار میلیارد تومان بوده است.

رشد بالای تقاضای تسهیلات مسکن در سال جاری؟

رشد ۸۷ درصدی تسهیلات غیر خرد حقیقی ها

به طور کلی مجموع تسهیلات خرد بانکی اعطا شده به بخش حقوقی در کشور به دو دسته کارت های اعتباری و تسهیلات کمتر از ۲۰۰ میلیون تومان بخش بندی می شود.

براین اساس، طبق داده های بانک مرکزی حجم کل تسهیلات خرد در هفت ماه نخست امسال برابر با ۵۷۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بوده که در مقایسه با موقعیت مشابه خود در سال گذشته در حدود  ۴۷.۴ درصد بیشتر شده است. این سهم به طور کلی ۷۶.۶ درصد از کل تسهیلات اعطا شده به بخش حقیقی بوده و سهمی ۳۲ درصدی را از کل تسهیلات دهی بانکی داشته است.

در ادامه اما حجم تسهیلات دهی غیر خرد برابر با ۱۷۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده که سهم ۲۳.۴ درصدی را از کل تسهیلات حقیقی داشته است. این سهم از کل تسهیلات اعطا شده بانکی در سال جاری تاکنون معادل با ۷.۵ درصد بوده است.

به عبارتی با وجود آن که سهم تسهیلات غیر خرد از کل تسهیلات بانکی پایین تر از مابقی بخش ها بوده اما رشد سالانه آن نشان می دهد نسبت به هفت ماه نخست ۱۴۰۰ درحدود ۸۷ درصد رشد داشته است. این در حالی است که میزان رشد تسهیلات خرد در این مدت برابر با ۴۷.۴ درصد به ثبت رسیده است. طبق این آمار رشد نقطه ای کارت های اعتباری نیز معادل با ۱۱۶ درصد بوده که سطح بالایی به حساب می آید.

بر این اساس می توان گفت، در سال جاری تاپایان مهر ماه، کارت های اعتباری در کشور رشد قابل توجهی را در تسهیلات دهی داشته اند. تسهیلاتی که تضمین خرید قطعی حقیقی ها به حساب می آید. نکته مهم دیگر رشد تسهیلات غیر حقیقی در این مدت است. به عقیده برخی رشد تسهیلات بالاتر از ۲۰۰ میلیون تومان و ثبت رکورد ۱۷۴.۶ همت در این مقطع، می تواند اشاره به رشد تقاضا برای تسهیلات مسکن داشته باشد. چرا که به باور این عده عموما بخشی که دارای تسهیلات بیشتر از ۲۰۰ میلیون تومان در بخش حقیقی است مسکن است.

رشد بالای تقاضای تسهیلات مسکن در سال جاری؟