به گزارش اکو ایران، روند تزریق پول بانک مرکزی در مجموع بازار های بین بانکی صعودی شده است. در این بازارها بانک ها درخواست های میان مدت و کوتاه مدت خود را به بانک مرکزی عرضه کرده و این نهاد نیز مطابق با سیاست های کلان پولی و اقتصادی و براساس حجم پول عرضه شده اقدام به موافقت با هر سهمی که صلاح بداند می کند. این بازار ها مشتمل بر بازار باز و بازار شبانه هستند که در آن ها  مهمترین ابزار استقراض اوراق بدهی دولتی است.

رکوردزنی تزریق پول بانک مرکزی در بانک ها

در هفته منتهی به ۷ آذرماه بانک مرکزی در حدود ۶۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق از بانک ها در بازار باز خریداری کرد. اتفاقی که به منزله تزریق پول در بازار باز محسوب می شود.

بررسی های آماری در هفته های پی در پی این بازار نشان می دهد همچنان تزریق پول در این بازار ثابت مانده و از مرز ۷۰ همت در ماه های گذشته بالاتر نیامده است.

این در حالی است که در بازار شبانه (که ماهیت کوتاه مدت تری نسبت به بازار قبلی دارد) ۱۲ بانک از بانک مرکزی اعتبارات قاعده مند دریافت کرده  و معادل با ۳۰ همت از این نهاد مهم بانکی در کشور استقراض کرده اند.

مجموع این دو رقم در دو بازار مهم نشان می دهد تزریق پول بانک مرکزی در نظام بانکی منتهی به ۷ آذرماه بار دیگر به مرز ۱۰۰ همت نزدیک تر شده و برابر با ۹۷ هزار و ۸۱۰ میلیارد تومان به ثبت رسیده است.

این دومین رکورد تزریق پول بانک مرکزی در مجموع بازارها بوده از نیمه اردیبهشت ماه ناکنون بوده است.

رکورد تزریق ۱۰۰ هزار میلیاردی بانک مرکزی در بانک ها

خیز مجدد نرخ سود موزون مداخله بانک مرکزی در بانک ها

هر بده بستان بانک مرکزی با بانک ها در هر بازار نرخ سودی دارد که همگی اثر گذار بر مقدار، جهت و راستای نرخ سود بین بانکی است. در بازار باز هفته هاست که این نرخ برابر با ۲۱ درصد بوده و بانک ها مجبورند هر استقراضی که از بانک مرکزی می کنند در سررسید یک هفته و با نرخ سود ۲۱ درصد به این نهاد عودت دهند. این درحالی است که نرخ سود اعتبارات قاعده مند در بازار بین بانکی برابر با ۲۲ درصد بوده و به نوعی مانعی برای بالاتر رفتن نرخ سود بین بانکی از این میران تلقی می شود.

در همین رابطه مجموع عملیات بانک مرکزی در بازارها نشان می دهد نرخ سود موزون مداخله این نهاد در نظاک بانکی کشور تقریبا بالاتر آمده و به مرز ۲۱.۳۱ درصد رسیده است.

بالا‌آمدن هزینه استقراض در کنار رشدحجم پول تزریق شده در بازاربین بانکی می تواند بیشتر اثر رشد تقاضای نقدینگی در بانک ها را نمود دهد.

رکورد تزریق ۱۰۰ هزار میلیاردی بانک مرکزی در بانک ها