به گزارش اکوایران، سرعت رشد تراکنش های بانکی در شش ماهه اول سال پایین آمده و در آخرین ماه تابستان کمترین رشد را به ثبت رسانده است.

بانک مرکزی در آمارهای  ماهانه خود روند تراکنش های بانکی را منتشر کرده که این آمار به تفکیک استان ها و استان تهران و خود پردازها و پایانه شعب اعلام می شود.

سرعت رشد تراکنش های بانکی کشور گرفته شد

افت سرعت رشد تراکنش های بانکی در شهریور 

در شهریور ماه امسال در حدود ۶۶۴ هزار و ۵۲۰ میلیارد تومان ارزش کل تراکنش های بانکی کشور بوده است. این رقم نسبت به ماه قبل ۰.۳ درصد بیشتر شده که در مقایسه با ماه های قبل کمترین رشد محسوب می شود.

بیشترین رشد آن نیز مربوط به اردیبهشت ماه بوده که برابر با ۱۱ درصد رقم خورده و پس از آن رفته رفته از آن کم شده است.

در آمارهای ثبت شده در این مرکز مشاهده می شود سهم استان تهران از کل تراکنش های بانکی کشور در پایان تابستان برابر با ۱۵۸ هزار و ۹۵۰ میلیارد تومان بوده که نسبت به ماه قبل خود در حدود ۰.۱۶ درصد بیشتر شده است. در مقابل هم سهم سایر استان ها برابر با ۵۰۵ هزار و ۵۷۱ میلیارد تومان بوده و از ماه قبل خود در ححدود ۰.۳۳ درصد بالاتر آمده است.

بررسی ها نشان می دهد وضعیت تراکنش ها در استان تهران رشد کمتری را در مقایسه با سایر استان های کشور ثبت کرده است.

رشد بالاتر تراکنش های بانکی در پایانه شعب

در دسته بندی دیگر تراکنش های بانکی در کشور، بانک مرکزی آمار خود را به تفکیک خودپرداز و پایانه شعب منتشر می کند. در همین رابطه در داده های شهریور ماه امسال مشاهده می شود سهم خودپرداز ها از تراکنش های بانکی در شهریور ماه امسال برابر با ۴۰۴ هزار و ۶۸۲ میلیارد تومان بوده و از مرداد ماه ۰.۱۳ درصد بالاتر آمده است.

این در حالی است که میزان رشد ماهانه پایانه شعب در شهریور ۱۴۰۱ برابر با ۰.۵۵ درصد ثبت شده و به ۲۵۹ هزار و ۸۴۰ میلیارد تومان رسیده است.

سرعت رشد تراکنش های بانکی کشور گرفته شد