تاریخ: ۳۰ فروردین ۱۴۰۲ - ۲۰:۳۱

سودسازی اتکایی امین با چاشنی تورم و ارز

بیمه اتکایی امین در یک نامه رسمی به سازمان بورس به امضای خسرو حقیقی پناه سرپرست و رئیس هیات مدیره این شرکت درباره دلیل افزایش بیش از ۳۰ درصدی سود عملیاتی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ پاسخ داد و اعلام کرد: افزایش ۷۷ درصدی سود عملیاتی ناشی از افزارش حق بیمه اتکایی قبولی و افزایش سود حاصل از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی عملیاتی بابت افزایش نرخ ارز بوده است.

بیمه اتکایی امین در یک نامه رسمی به سازمان بورس به امضای خسرو حقیقی پناه سرپرست و رئیس هیات مدیره این شرکت درباره دلیل افزایش بیش از ۳۰ درصدی سود عملیاتی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ پاسخ داد و اعلام کرد: افزایش ۷۷ درصدی سود عملیاتی ناشی از افزارش حق بیمه اتکایی قبولی و افزایش سود حاصل از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی عملیاتی بابت افزایش نرخ ارز بوده است.ارزی عملیاتی بابت افزایش نرخ ارز بوده است.ارزی عملیاتی بابت افزایش نرخ ارز بوده است.ارزی عملیاتی بابت افزایش نرخ ارز بوده است.حق بیمه اتکایی قبولی و افزایش سود حاصل از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی عملیاتی بابت افزایش نرخ ارز بوده است.خسرو حقیقی پناه سرپرست و رئیس هیات مدیره این شرکت درباره دلیل افزایش بیش از ۳۰ درصدی سود عملیاتی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ پاسخ داد و اعلام کرد: افزایش ۷۷ درصدی سود عملیاتی ناشی از افزارش حق بیمه اتکایی قبولی و افزایش سود حاصل از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی عملیاتی بابت افزایش نرخ ارز بوده است.ارزی عملیاتی بابت افزایش نرخ ارز بوده است.ارزی عملیاتی بابت افزایش نرخ ارز بوده است.حق بیمه اتکایی قبولی و افزایش سود حاصل از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی عملیاتی بابت افزایش نرخ ارز بوده است.خسرو حقیقی پناه سرپرست و رئیس هیات مدیره این شرکت درباره دلیل افزایش بیش از ۳۰ درصدی سود عملیاتی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ پاسخ داد و اعلام کرد: افزایش ۷۷ درصدی سود عملیاتی ناشی از افزارش حق بیمه اتکایی قبولی و افزایش سود حاصل از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی عملیاتی بابت افزایش نرخ ارز بوده است.ارزی عملیاتی بابت افزایش نرخ ارز بوده است.ارزی عملیاتی بابت افزایش نرخ ارز بوده است.خسرو حقیقی پناه سرپرست و رئیس هیات مدیره این شرکت درباره دلیل افزایش بیش از ۳۰ درصدی سود عملیاتی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ پاسخ داد و اعلام کرد: افزایش ۷۷ درصدی سود عملیاتی ناشی از افزارش حق بیمه اتکایی قبولی و افزایش سود حاصل از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی عملیاتی بابت افزایش نرخ ارز بوده است.ارزی عملیاتی بابت افزایش نرخ ارز بوده است.ارزی عملیاتی بابت افزایش نرخ ارز بوده است.خسرو حقیقی پناه سرپرست و رئیس هیات مدیره این شرکت درباره دلیل افزایش بیش از ۳۰ درصدی سود عملیاتی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ پاسخ داد و اعلام کرد: افزایش ۷۷ درصدی سود عملیاتی ناشی از افزارش حق بیمه اتکایی قبولی و افزایش سود حاصل از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی عملیاتی بابت افزایش نرخ ارز بوده است.ارزی عملیاتی بابت افزایش نرخ ارز بوده است.ارزی عملیاتی بابت افزایش نرخ ارز بوده است.
به گزارش دنیای بیمه، خسرو حقیقی پناه می‌گوید: افزایش حق بیمه اتکایی قبولی این شرکت در ۶ ماه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ نسبت به دوره مشابه سال قبل به میزان ۵۷ درصد معادل ۶۲۵ میلیارد و ۵۲ میلیون ریال بوده که دلیل اصلی آن استراتژی بیمه اتکایی امین در قبولی ریسک، افزایش ظرفیت مجاز قبولی، افزایش حد قبولی مندرج در قرارداد واگذاری مازاد و همچنین افزایش سرمایه و خالص ارزش دارایی‌های بیمه‌نامه‌ها به دلیل شرایط تورمی حاکم بر اقتصاد است.بیمه اتکایی امین در قبولی ریسک، افزایش ظرفیت مجاز قبولی، افزایش حد قبولی مندرج در قرارداد واگذاری مازاد و همچنین افزایش سرمایه و خالص ارزش دارایی‌های بیمه‌نامه‌ها به دلیل شرایط تورمی حاکم بر اقتصاد است.بیمه اتکایی امین در قبولی ریسک، افزایش ظرفیت مجاز قبولی، افزایش حد قبولی مندرج در قرارداد واگذاری مازاد و همچنین افزایش سرمایه و خالص ارزش دارایی‌های بیمه‌نامه‌ها به دلیل شرایط تورمی حاکم بر اقتصاد است.بیمه اتکایی امین در قبولی ریسک، افزایش ظرفیت مجاز قبولی، افزایش حد قبولی مندرج در قرارداد واگذاری مازاد و همچنین افزایش سرمایه و خالص ارزش دارایی‌های بیمه‌نامه‌ها به دلیل شرایط تورمی حاکم بر اقتصاد است.تورمی حاکم بر اقتصاد است.تورمی حاکم بر اقتصاد است.
او همچنین فاش کرده که سود ناشی از تسعیر نرخ ارز در خصوص دارایی‌های یورویی شرکت ۴۷ درصد و دارایی‌های ارزی دلاری هم ۳۵ درصد رشد کرده است.
سال مالی شرکت بیمه اتکایی امین ۳۱ شهریورماه است و این شرکت در نیمه نخست سال مالی‌اش با کسب سود عملیاتی ۷۷ درصدی، بالغ بر ۴ هزار و ۹۹ میلیارد و ۸۴۲ میلیون ریال سود کسب کرده است. سود خالص این شرکت در همین مدت رشدی ۶۷ درصدی داشته و به رقم ۳ هزار و ۴۵۹ میلیارد و ۱۹ میلیون ریال رسیده و بیمه اتکایی امین به ازای هر سهم ۴۳۲ ریال سود شناسایی کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی ۶۷ درصدی را نشان می‌دهد.
شرکت یادشده با سرمایه ثبت شده ۸ هزار میلیارد ریالی در نیمه نخست سال مالی‌اش بالغ بر ۳ هزار و ۵۶۷ میلیارد و ۶۲۵ میلیون ریال سود انباشته را ثبت کرده که نسبت به مدت ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ افت ۶ درصدی داشته است.
گفتنی است موسی رضایی میرقاید، مدیرعامل پیشین این شرکت در اواخر سال گذشته استعفا و به بیمه البرز مهاجرت کرد و این شرکت هم اکنون با سرپرست اداره می‌شود.
خسرو حقیقی پناه به نمایندگی از توسعه کسب و کار سبا وابسته به بیمه ایران در ترکیب هیات مدیره بیمه اتکایی امین حضور دارد و مهدی شریفی بمه نمایندگی بیمه آسیا هم دیگر عضو هیات مدیره این شرکت است و همچنان ۳ کرسی از صندلی هیات مدیره خالی است. باید دید شرکت بیمه ایران، بیمه دانا و سرمایه‌گذاری خارجی ایران چه افرادی را به عنوان نماینده خود برای نشستن در صندلی هیات مدیره بیمه اتکایی امین معرفی خواهند کرد و آیا سکاندار بعدی این شرکت بازهم از بیمه دانا خواهد بود؟بیمه ایران در ترکیب هیات مدیره بیمه اتکایی امین حضور دارد و مهدی شریفی بمه نمایندگی بیمه آسیا هم دیگر عضو هیات مدیره این شرکت است و همچنان ۳ کرسی از صندلی هیات مدیره خالی است. باید دید شرکت بیمه ایران، بیمه دانا و سرمایه‌گذاری خارجی ایران چه افرادی را به عنوان نماینده خود برای نشستن در صندلی هیات مدیره بیمه اتکایی امین معرفی خواهند کرد و آیا سکاندار بعدی این شرکت بازهم از بیمه دانا خواهد بود؟بیمه ایران در ترکیب هیات مدیره بیمه اتکایی امین حضور دارد و مهدی شریفی بمه نمایندگی بیمه آسیا هم دیگر عضو هیات مدیره این شرکت است و همچنان ۳ کرسی از صندلی هیات مدیره خالی است. باید دید شرکت بیمه ایران، بیمه دانا و سرمایه‌گذاری خارجی ایران چه افرادی را به عنوان نماینده خود برای نشستن در صندلی هیات مدیره بیمه اتکایی امین معرفی خواهند کرد و آیا سکاندار بعدی این شرکت بازهم از بیمه دانا خواهد بود؟

برچسب های :

نظرات و تجربیات شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نظرتان را بیان کنید