در هر هفته سه بازار مهم از سوی بانک مرکزی رصد می شود. یک بازار به منظور رفع بدهی های دولت و بازار دیگر به منظور تعیین نرخ بهره بین بانکی و بهبود شرایط نقدینگی نهادهای مالی.

یکی از مهم ترین آن ها حراج اوراق بدهی است. بازار اولیه اوراق بدهی در سال های اخیر نقش تاثیرگذاری را در بهبود درآمدزایی دولت داشته است. این درآمدزایی به باور بسیاری از اقتصاددانان مسیری امن و غیر تورمی برای اقتصاد کشور به شمار می آید.

این در حالی است که در دو هفته اخیر هیچ اوراقی خریداری نشده است. مهم ترین سهم عدم خرید اوراق بدهی از دولت را بانک ها داشته اند که در پاییز امسال تنها ۵۰ میلیارد تومان خریداری کرده اند. این درحالی است که نرخ سود در این بازار روندی صعودی داشته است.

به گزارش اکوایران به نقل از اقتصادنیوز، روند نرخ سود بازارهای مالی در هفته اخیر، مسیر ثابتی داشته و تغییری را با هفته قبل خود ثبت نکرد. در بررسی هفتگی نرخ سودها در این بازار مشاهده می شود بانک مرکزی سیاست کنترل نرخ بهره بین بانکی را داشته است. این در حالی است که بازار اولیه اوراق بدهی دولتی برای دومین هفته متوالی تغییری نداشته است.

دو هفته بدون معامله بانک مرکزی در بازار اولیه

دولت به منظور تامین کسری بودجه خود به بانکها و نهادهای بورسی اوراق می فروشد. در بازار اولیه اوراق بدهی دولتی مشتریان با بررسی اوراق عرضه شده سهم مشارکت خود در بازار اولیه را تعیین می کنند.

 در این بازار در سال جاری تا کنون ۶۱ همت از کسری بودجه تامین شده است. این در حالی است در دو هفته گذشته، هیچ اوراقی از دولت خریداری نشده است. بررسی ها نشان می دهد نرخ سود در این بازار به سطح قابل توجهی داشته که البته هنوز هم مورد توجه مشتریان نبوده است.

حداقل نرخ سود اوراق عرضه شده دراین بازار برابر با ۲۲.۳۲ درصد بوده است.

بانک هایی که در این بازار مشارکت دارند می توانند از اوراق خریداری شده در بازار باز اقدام به استقراض از بانک مرکزی کنند.

ثبات نرخ سود در بازار باز 

فروش یک هفته ای اوراق به بانک مرکزی به منزله تزریق پول بانک مرکزی دراین بازار قلمداد می شود. هر بده بستان میان بانک ها و بانک مرکزی تاریخ سررسید و نرخ سودی معلوم دارد. نرخ سود بازار باز در هفته های متوالی ثابت مانده و برای سومین ماه پی در پی در مرز ۲۱ درصد ثبت شده است. اتفاقی که می تواند در راستای کنترل نرخ بهره بین بانکی نیز باشد.

نرخ بهره بین بانکی ثابت ماند

دومین بازاری که بانک مرکزی به صورت هفتگی درآن اقدام به بهبود نقدینگی بانک ها می کند بازار شبانه است. در این بازار بانک های دارای کسری از نهادهای مالی دارای مازاد استقراض می کنند. نرخ سود این بده بستان از ۱۴ تا ۲۲ درصد قرار داشته و نرخ موزون آن در هر هفته نرخ سود بین بانکی است. 

در هفته اخیر ضمن تزریق بالای پول در بازار شبانه اما نرخ سود مسیری ثابت را سپری کرده و برابر با ۲۰.۸۹ درصد به ثبت رسیده است.

سکوت دو هفته ای یک بازار مهم