به گزارش اکوایران، در بازار اولیه اوراق بدهی دولتی سال ۱۴۰۱، بانک ها سکوت ادامه داری را رقم زده اند.  در این بازار دولت به منظور درآمدزایی خود اقدام به فروش اوراق بدهی می کند. بازاری که هدف اصلی آن ایجاد درآمد برای دولت بوده و به گفته برخی از کارشناسان، اقدامی غیر تورمی به شمار می آید. چرا که اثری بر رشد شاخص پایه پولی نمی گذارد. به همین علت این عده رشد فروش اوراق بدهی در این بازار را به منظور پیشگیری از رشد تورم در کشور مهم می دانند. این در حالی است که حجم خرید بانک ها در این بازار در سال جاری پایین آمده و نسبت به سال قبل افت داشته است.

سکوت ممتد بانک ها در بازار اولیه اوراق بدهی 

به طور کلی مشتریان دولت در بازار اولیه، بانک ها و بورسی ها هستند. از هفته نخست برگزاری حراج اوراق تاکنون ۲۸ مرحله سپری شده که طی آن ۶۱ هزار میلیارد تومان اوراق فروخته شده است. در این میان سهم خرید بانک ها در بازار در کانال ۱۷ همت قرار داشته است.

بررسی های دقیق تر نشان می دهد از ۲۴ شهریور ماه تاکنون بانک ها تنها ۵۰ میلیارد تومان از دولت خریداری کرده و در ۹ هفته هیچ اوراقی نخریده اند.

این در حالی است که از هفته هجدهم تاکنون حجم اوراق خریداری شده در این بازار در حدود ۲۲ همت بوده و سهم بانک ها تنها ۰.۲۳ درصد بوده است.

مقایسه آمارها با سال قبل نشان می دهد این رقم افت ۱۹ درصدی داشته است.

سکوت پاییزی بانک ها در یک بازار مهم

افت ۱۹ درصدی مشارکت بانکها در بازار اولیه نسبت به سال قبل

خرید پایین اوراق بدهی دولتی در سال جاری، در حالی رخ داده که سطح خرید اوراق بدهی بانک ها در سال قبل برابر با ۲۲ هزار و ۱۳۴ میلیارد تومان تاپایان آبان ماه بوده است.

ضمن آن که در سال قبل نزدیک به دوماه بازار اولیه برگزار نشد که البته دلیل عمده آن عدم اخذ مجوز برای فروش بوده است.

مقایسه آمارهای امسال با موقعیت مشابه خود در سال گذشته نشان می دهد سهم مشارکت نهادهای مالی درتامین کسری بودجه تاکنون افتی ۱۹ درصدی داشته است.

دو رویدادی که همگی نشان از کاهش مشارکت بانک ها در بازار داشته است. برخی کارشناسان علت چنین اتفاقی را وضعیت بد نقدینگی در بانک ها قلمداد کرده اند  و ضمن آن معتقد هستند چون کانال ۶۱ همتی فروش اوراق دولتی تاکنون نزدیک به هدفگذاری دولت بوده این نهاد، اهتمام چندانی را برای متقاعد کردن خریداران در بازار اولیه ندارد.

سکوت پاییزی بانک ها در یک بازار مهم