در بازار اولیه اوراق بدهی دولتی درآمدهای دولت از مسیری غیر تورمی میسر می شود. در این بازار دولت به مشتریان خود اوراق می فروشد و خریداران نیز متناسب با شرایط مالی خود و ویژگی های اوراق بدهی اقدام به مشارکت در این بازار می کنند. داده های بانک مرکزی در این بازار نشان می دهد در هفته اخیر ضمن خرید صفر بورسی ها در بازار اولیه، بانک ها خیز دوباره ای را در این بازار برداشته و پس از دو هفته سکوت حراج را شکستند.

به گزارش اکوایران به نقل از اقتصادنیوز ، روند اوراق بدهی دولتی در بازار اولیه صعودی شده و سکوت دو ماهه بانک ها در این بازار را شکست. در این بازار که دولت به منظور تامین کسری بودجه خود اقدام به فروش وراق بدهی دولتی می کند سعی می کند تا مشتریان خود یعنی بانک ها و بورسی ها را در این معاملات ترغیب به خرید کند.

در همین راستا با رشد نرخ سود و ارتقای این شاخص در بازار اولیه حجم خرید اوراق توسط بانک ها را بالا برده و در ادامه پس از دوهفته سکوت اوراق بدهی دولتی توانست درامد خود از این مسیر را رشد دهد.

فروش اوراق بدهی دولتی پس از دوهفته سکوت

پس از آنکه دولت در دو هفته متوالی نتوانسته بود هیچ اوراقی را به مشتریان خود بفروشد در هفته منتهی به نیمه آذرماه ۵۵۴ میلیارد تومان  اوراق به مشتریان خود فروخت.

بررسی ها نشان می دهد تمام سهم خرید اوراق در این هفته را بانک ها داشته و خرید بورسی ها در این بازار برابر با صفر بوده است.

یکی از مهم ترین دلایل رشد خرید اوراق در این بازار ارتقای نرخ سود اوراق عرضه شده در بازار بوده است.

سطح بی سابقه نرخ سوداوراق بدهی دولتی در بازار اولیه

در هفته بیست و نهم اوراق بدهی دولتی دو دسته اوراق به مشتریان عرضه شد. اراد ۱۲۰ با نرخ سود ۲۲.۹۵ درصد و اراد ۱۲۱ با نرخ سود ۲۲.۴۹ درصد.

بررسی ها نشان می دهد این سهم از نرخ سود دراین بازار بی سابقه بوده که کارشناسان دلیل این اتفاق را انعطاف وزارت اقتصادو  دارایی در خصوص فروش اوراق بدهی می دانند.

سکوت پاییزی بانک ها شکست