به گزارش اکوایران، تسهیلات و سپرده های بانکی در کشور راوی یک اتفاق مهم در تفکیک استان ها بوده است. در این شاخص ها می توان تسهیلات و سپرده ها را علامت هایی از اوضاع بانکی در استان ها دانست . به باور برخی تحلیل گران بررسی نسبت سپرده و تسهیلات در کشور می تواند موضوع حائز اهمیتی باشد. 

سهم ۸۰ درصدی تسهیلات به سپرده ها در کشور

به طور کلی نسبت تسهیلات بانکی اعطا شده در کشور به کل سپرده ها پس از کسر سپرده قانونی در مهر ماه برابر با ۸۱.۷ درصد بوده است. به طور کلی این نسبت نشان می دهد چند درصد از دریافتی های بانک ها تبدیل به تسهیلات در کشور می شود؟ 

به باور برخی اقتصاددانان نرخ مطلوب برای این شاخص حول ۸۰ درصد قرار دارد که به نظر می رسد ایران در شرایط مطلوبی از این حیث قرار دارد. نرخی که نشان می دهد در کشور به طور کلی بانک ها از هر هزار تومان ۸۰۰ تومان آن را صرف اعطای تسهیلات می کنند و مابقی به عنوان نقدینگی انباره ای این نهاد ها قلمداد می شود. این در حالی است که البته در ۴ استان کشور وضعیت متغیر مهم بانکی خطرناک قلمداد می شود.

وضعیت حاد در بانک های ۴ استان کشور

بررسی نقطه ای نسبت تسهیلات به سپرده های بانکی پس از کسر سپرده قانونی در مهر ماه امسال نشان می دهد در استان های خراسان شمالی، چهارمحال‌و‌بختیاری، ایلام، کهگیلویه وبویراحمد نسبت تسهیلات به سپردها پس از کسر سپرده قانونی بیش از ۱۰۰ درصد بوده است. این نرخ دراستان خراسان شمالی برابر با ۱۲۲.۵ درصد  و در کهگیلویه و بویر احمد معادل با ۱۱۳ درصد بوده است.

نرخ هایی که نشان می دهند در این بده بستان، تسهیلات دهی بانک ها بیشتر از سپرده های تحت اختیار این نهادهای مالی در ۴ استان ذکر شده است. برخی از تحلیل گران معتقدند بانک هایی که با این شرایط مواجه هستند مجبور هستند کسری های خود را از طریق بانک مرکزی برطرف کنند. دریافت هایی که البته غالبا از سوی اضافه برداشت از بانک مرکزی محقق می شوند. به همین علت چه از سوی وام دهی و چه از سوی استقراض اجباری از بانک مرکزی، این اتفاق می تواند موجب رشد نقدینگی در کشور شده و اصلاحا این ۴ استان را میدان انفجار نقدینگی کند.

این درحالی است که در استان بوشهر این شاخص مهم اقتصادی معادل با ۵۰ درصد بوده که بازهم از باور تحلیل گران سطحی پایین قلمداد می شود. درادامه بررسی ها نشان می دهد سهم تهران نیز دراین مقایسه ۹۰.۴ درصد بوده است.

میدان انفجار نقدینگی در ۴ استان کشور